در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 1 فروردین 1397

درباره خوابگاه

مقررات و شرایط استفاده از خوابگاه

شرایط استفاده از خوابگاه : 

    با توجه به مندرجات دفترچه راهنمای آزمون ورودی آموزشکده های فنی و حرفه ای مبنی بر اینکه " هیچ یک از آموزشکده های فنی و حرفه ای تعهدی در قبال تامین مسکن و خوابگاه و یا  پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان را ندارند " و نظر به محدودیت ظرفیت خوابگاه مرکز ، در صورت امکان و بر اساس اولویت ، خوابگاه به تعداد محدودی از دانشجویان واجد شرایط و برای استفاده حداکثر تا دو  ترم تحصیلی واگذار خواهد شد  .
مقررات خوابگاه :

ـ  احترام به شعائر اسلامی و رعایت مقررات و قوانین جمهوری اسلامی الزامی است .
ـ  رعایت مواد مندرج در آیین نامه خوابگاه ها برای کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاه الزامی است .
ـ  انجام تبلیغات و برنامه های فرهنگی خوابگاه با هماهنگی مسئول خوابگاه و با رعایت ضوابط و آیین نامه مربوطه در محل خوابگاه خواهد بود . بدیهی
است انتشار هرگونه اعلامیه و نوشتن هر نوع شعار بدون هماهنگی و کسب مجوز از مسئولین مربوطه ممنوع است .
ـ  رعایت ادب و احترام متقابل بین دانشجویان و مسئولین خوابگاه الزامی است.
ـ  ظاهر شدن با سر و وضع و لباس نامناسب که مغایر با شئون و آداب اسلامی باشد در محیط و اماکن عمومی اطراف خوابگاه در معرض انظار عام می باشد ممنوع است .

ـ  ایجاد هرگونه مزاحمت که سبب سلب آسایش ساکنان خوابگاه گردد . از قبیل سرو صدا و بلند کردن بیش از حد رادیو و تلویزیون و ... ممنوع است .
ـ  چنانچه فرد یا افرادی به هر دلیل به تذکرات سرپرستان خوابگاه توجه نکنند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .
آدرس سایت رفاهی( خوابگاه وتغذیه):
www.refahi.tvct1.ac.ir

 

نظرات کاربران