در حال بارگذاری ...
دوشنبه 8 آذر 1400

اداره امور اداری و پشتیبانی


آیین نامه ها:

  1. آیین نامه ارتقا رتبه

فرم ها :

  1. فرم های مربوط به ارتقا رتبه
  1. فرم درخواست موافقت با ادامه تحصیل کارکنان
  2. فرم درخواست مرخصی بدون حقوق کارکنان
  3. فرم های مربوط به رفاه

نظرات کاربران