در حال بارگذاری ...
دوشنبه 12 خرداد 1399
  • هجدهم آبان، روز ملی کیفیت گرامی باد

     18 آبان هر سال مصادف با روز ملی کیفیت، به برترین و سرآمدترین سازمان های ایرانی حائز شرایط در بخش های مختلف کشور (شامل سازمانها، بنگاههای اقتصادی بزرگ، واحدهای عملیاتی، موسسات بخش عمومی، بنگاههای کوچک و متوسط مستقل و بنگاههای کوچک و متوسط وابسته) که در زمینه ارتقاء کیفیت و سرآمدی کسب و کار فعالیت های چشمگیری را انجام داده اند، جوائزی اعطا میشود. عالی ترین مرجع تصمیم گیری در جایزه ملی کیفیت ایران، شورای سیاستگذاری است و مطابق نظامنامه جایزه، دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران مستقر در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مجری جایزه بوده و کلیه عملیات اجرایی مرتبط با جایزه را عهده دار است. یک کمیته فنی متشکل از ۲۱ نفر کارشناس متخصص در زمینه مدیریت کیفیت و مباحث سرآمدی نیز، دبیرخانه و شورای سیاست گذاری را در طرح ریزیی و اجرای ملی کیفیت ایران یاری می نمایند. این جوایز ابعاد مختلفی دارند از یک سو مفاهیم کیفیت و سرآمدی کسب و کار را به زبان شیوا بیان کرده و یک الگوی نظام مند را برای طرح ریزی و استقرار نظام های مدیریت جامع ارایه می نماید و از سوی دیگر ابزار سیستماتیک خود ارزیاب می باشند و به سازمان ها کمک می کند که نظام مدیریت و عملکرد خود را براساس معیارهای معین ارزیابی نموده و با حرکت به سوی نظام کیفیت جامع، اهداف متعالی همچون افزایش رضایت مشتری، افزایش مشارکت کارکنان، بهبود مستمر، دستیابی به نتایج پایدار مالی و اقتصادی را محقق سازند که از اصول مهم کیفیت در جامعه است. در هر جامعه ای که نظام کیفی و سرآمدی کسب و کار مشکل گرفته است، ارمغانی چون پیشرفت و بهبود را به جامعه ارزانی داشته است تا جائیکه این توانسته با الگودهی به سازمان ها آنها را به سوی بهبود مستمر و رشد و تعالی سازمانی حرکت دهد

                                                                                                                                                                   روابط عمومی دانشکده فنی انقلاب اسلامی

    نظرات کاربران